• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Van: AGRIPROM Stalmatten b.v. De Grift 7, 7711 EP Nieuwleusen geregistreerd onder nr. 050 61 635 van het Handelsregister te Zwolle.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder hetzelfde nummer bij de KvK te Zwolle.


1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AGRiPROM Stalmatten b.v., verder te noemen verkoper, met (een) wederpartij(en), verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (verkoper) zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

1.2 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door koper gehanteerde voorwaarden, voorzover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar echter de Nederlandse versie prevaleert.

2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST
2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid. Een overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst orderbevestiging.
2.2 Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.
2.3 Ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op
dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten,
brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Een verhoging of
verlaging in één of meerdere der kostenfactoren zal door verkoper mogen worden doorberekend.
2.4 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend,
behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een
door de koper ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de verkoper voordoor hem verstrekte gegevens. Geringe verschillen in gewicht/hoeveelheid/maat of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

3. PRIJS
3.1 De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn Ex Works (vlgs Incoterms 2010). Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Bestellingen zijn Ex Works (vlgs Incoterms 2010). Voor bestellingen zal de verkoper de werkelijke
verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening brengen.
3.3 Indien op verzoek van de koper de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten. Indien levering wordt uitgesteld zullen magazijn- en opslagkosten worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvoer of op bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de verkoper gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
3.5 Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten, zijn niet bij de prijs inbegrepen.

4. LEVERING EN LEVERTIJD
4.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn niet bindend.
4.2 De verkoper heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland (begane grond) Ex Works heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen
verplichtingen. Onder leveringen worden mede volstaan overeengekomen deelleveringen.
4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om na overleg met koper de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
4.4 Alle te leveren goederen zijn voor risico van de koper, en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op de overeengekomen plaats. Indien is overeengekomen dat verkoper DDU levert dan is verkoper vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.
4.5 Een bij de aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid van de goederen juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper.
Koper is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.
4.6 Ingeval van levering op afroep is koper gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn uiterlijk binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van een afroep, c.q. afname binnen één der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. Ingeval van facturering gaat de betalingsverplichting van koper terstond in, terwijl koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door verkoper geleden schade te vergoeden.
4.7 Aanvang leveringstermijn is de vermelde datum op de orderbevestiging.
Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens ingeval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren. Overschrijding van de levertijd vanwege late levering door toeleveranciers kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van verkoper.
4.8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien en voorzover verkoper daartoe haar uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend en geschieden voor risico van koper.

5. OVERMACHT
5.1 Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, gelden voor die partij als overmacht.
5.2 Ingeval van overmacht is verkoper niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is verkoper bevoegd de overeenkomst als
ontbonden te verklaren en/of op te schorten, doch in zodanig geval is koper wel gehouden de voor de
situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan verkoper te voldoen.
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt er geacht sprake te zijn van voortdurende
overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd.

6. BETALING
6.1 Betaling van door verkoper geleverde goederen dient te geschieden uiterlijk
binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks zonder enige korting en op een door verkoper aan te wijzen
bank- of girorekening, dan wel in kontanten ten kantore van verkoper. Verrekening wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.
In het geval dat een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.
6.2 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.3 Indien, en voor zover er volgens de koper gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.
6.4 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als
bedoeld in par. 6. sub 1., verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In zodanig geval is de totale vordering van verkoper, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan verkoper verschuldigd een wettelijke rente voor handelstransacties. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 100,00. Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd.
6.5 Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd - ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen - reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft verkoper het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd verkopers
recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.
6.6 Zolang koper niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper niet gehouden
verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van verkoper verminderde
kredietwaardigheid van koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht zekerheid voor de betaling van
leveranties te verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een verlangde zekerheidstelling gerechtigd is
de overeenkomst, ook voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei gehoudenheid tot schadevergoeding. Bij in gebreke blijven van koper heeft verkoper het recht tot opschorting van haar verplichtingen en het recht om eventuele schade van verkoper vergoed te krijgen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van de goederen gaat niet op koper over, en de volledige juridische en economische
eigendom van de goederen blijft aan verkoper voorbehouden, tenzij en totdat verkoper volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, met inbegrip van alle secundaire kosten zoals verschuldigd geworden rente, incassokosten, lasten, onkosten etc.
7.2 Goederen waarvan de levering is opgeschort in afwachting van betaling door koper, alsmede goederen die ten onrechte door koper zijn geweigerd of niet afgenomen, zullen door verkoper voor rekening en risico van koper worden gehouden en opgeslagen.
7.3 Koper is niet gerechtigd goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.
7.4 De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde goederen. De koper zal aan verkoper alle medewerking verlenen teneinde de verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde goederen met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Mededelingen zijdens verkoper betrekkelijk tot kwaliteit of andere eigenschappen van de zaken en/ of diensten binden verkoper eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe, als indirecte, ontstaan tengevolge van samenstelling of kwaliteit van de door verkoper geleverde goederen en/of diensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voorzover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper. Verkoper dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren, c.q. te presteren.
8.2 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
8.3 Mochten op door verkoper geleverde goederen door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze goederen, ten bewijze van koper, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke verkoper jegens de fabrikant geldend kan maken.
8.4 Koper vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid welke op verkoper jegens derden zou kunnen rusten terzake door verkoper aan koper geleverde zaken en/of diensten.
8.5 Door verkoper geleverde zaken zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest, doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt terzake geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.6 Terzake van dosering en toepassing door de koper van door verkoper geleverde zaken, noch terzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.
8.7 Ingeval door verkoper geleverde apparatuur en/of goederen niet deugdelijk mocht functioneren, dient koper verkoper te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Verkoper is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn, dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.8 Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld zijdens verkoper is de aansprakelijkheid van verkoper nimmer verder gaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de levering waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat.

9. RECLAMES EN GARANTIE
9.1 Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Elk recht op reclame vervalt, indien de goederen door koper in gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn doorverkocht.
9.2 Ingeval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door koper konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van 3 maanden.
9.3 Bij een eventuele reclame is koper verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de gestelde
ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Een
eventueel monster dient in overleg met verkoper en in zijn bijzijn te worden genomen en ten behoeve van onderzoek verzegeld te worden verzonden.
9.4 Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.
9.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel in geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet inachtneming door de koper van gebruiksaanwijzing/dosering dan wel anders dan het voorziene normale gebruik; normale slijtage; niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden.
9.6 Indien de kwaliteitsafwijking slechts van ondergeschikte aard is of slechts op een klein gedeelte van de partij betrekking heeft, zal geen vervanging plaatsvinden doch zal koper uitsluitend gerechtigd zijn tot vergoeding van de minderwaarde, door verkoper in redelijkheid vast te stellen.
9.7 Verkoper is in geen geval tot enige andere prestatie of vergoeding dan in de voorgaande leden omschreven gehouden. Verkoper aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade inbegrepen, welke afnemer mocht lijden op grond van ondeugdelijke of onvolkomen leveranties.
9.8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien en voorzover verkoper daartoe haar uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming heeft verleend en geschieden voor risico van koper.

10. ANNULERING
10.1 Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook voorzover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.
10.2 Ingeval koper een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde zaken en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

11. WACHTTIJDEN
Voorzover ten aanzien van producten van de verkoper wachttijden zijn aangegeven in verband met in
acht te nemen termijnen voor het slachten en/of leveren van melk, zijn deze wachttijden afgeleid van de ervaringsregels bij gezonde dieren en onder normale omstandigheden en voorzover bekend bij verkoper. Uitzonderingen op deze termijn zijn mogelijk en bij overschrijding van een dergelijke aangegeven
wachttermijn is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke
overschrijding.

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de verkoper gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper te voldoen, is de verkoper gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
12.2 Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen aan de betreffende partij voorbehouden.

13. PARTIËLE NIETIGHEID
13.1 De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
13.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door verkoper, brengt dit niet mee dat verkoper afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen verkoper en derden totstandgekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde
overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper is
gevestigd, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen. Verkoper heeft ten allen tijden het recht om een andere bevoegde rechter te adiëren dan de rechter van zijn ressort.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 Verkoper heeft geen controle verricht ten aanzien van het mogelijke bestaan van intellectuele
eigendomsrechten van derden waarop tengevolge van de verkoop en/of levering van de goederen inbreuk zou kunnen worden gemaakt, en verkoper kan in dat opzicht dan ook niet voor enige schade(vergoeding) aansprakelijk worden gesteld.
15.2 Op grond van de verkoop van goederen wordt niet - impliciet of anderszins - enige licentie verleend ingevolge enig intellectuele eigendomsrecht dat betrekking heeft op de samenstelling en/of toepassing van de goederen, en koper aanvaardt uitdrukkelijk, op grond van de import en/of toepassing van de goederen door koper, of zulks nu alleen of in combinatie met andere materialen of in een bepaalde verwerkingshandeling geschiedt, alle risico's op een inbreuk op intellectuele eigendommen.